අපගේ නිෂ්පාදන

  • සීතල රෝල් කරන ලද තහඩු නිෂ්පාදනය

    සීතල රෝල් කරන ලද තහඩු නිෂ්පාදනය

    අයදුම්පත: එය ඉදිකිරීම් යන්ත්‍රෝපකරණ, ප්‍රවාහන යන්ත්‍රෝපකරණ, ඉදිකිරීම් යන්ත්‍රෝපකරණ, එසවුම් යන්ත්‍රෝපකරණ, කෘෂිකාර්මික යන්ත්‍රෝපකරණ සහ සැහැල්ලු කර්මාන්ත සහ සිවිල් කර්මාන්තවල සාමාන්‍ය ව්‍යුහාත්මක කොටස් සහ මුද්දර කොටස් සඳහා බහුලව භාවිතා වේ.